Pravila – velika nagradna igra

Temeljem odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN broj 8/10) Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, Split (dalje u tekstu: Priređivač) donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Tommy poklanja godišnju spizu u Kaštel Starom“

Članak 1.

PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre je društvo Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, 21000 Split, MB 3953084, OIB 00278260010.

Članak 2.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom „Tommy poklanja godišnju spizu u Kaštel Starom“ (dalje u tekstu: nagradna igra), u cilju promidžbe Priređivača te unapređenja prodaje proizvoda Priređivača.

Nagradna igra počinje 27.09.2018. i traje do 30.09.2018., a odvija se isključivo u Tommy supermarketu T – 308, na adresi Zagorski put 48, 21216 Kaštel Stari.

Članak 3.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske koji za trajanja nagradne igre u Tommy supermarketu T – 308, na adresi Zagorski put 48, 21216 Kaštel Stari ostvare kupovinu u vrijednosti od najmanje 50,00 kn. Kupci će za kupljeni proizvod/uslugu, dobiti račun kao dokaz o obavljenoj kupnji.

Za potrošenih minimalno 50,00 kuna na dnu računa kupac će pronaći otisnuti kupon kojega treba popuniti sa sljedećim podacima: ime i prezime, adresa, telefon. Kupon sa upisanim osobnim podacima potrebno je ubaciti u nagradnu kutiju, koja će biti vidno istaknuta i izložena u Tommy supermarketu T – 308, na adresi Zagorski put 48, 21216 Kaštel Stari. Prilikom kupnje svaki kupac mora sačuvati originalni račun koji će predočiti ukoliko kupon s podacima istog bude izvučen.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Da bi sudjelovali u ovoj nagradnoj igri, svi zaprimljeni kuponi moraju biti originalni i potjecati s računa izdanih kod Priređivača, te se isti kupon može upotrijebiti samo jednom.

Račun je potrebno čuvati do završetka nagradne igre.

Članak 4.

Svi ispravno ispunjeni kuponi s računa zajedno s imenom, prezimenom i adresom ulaze u bazu podataka za izvlačenje nagrada u određenom krugu. Izvlačenje će se održati 04.10.2018. s početkom u 12.00 sati, u Tommy supermarketu T – 308, na adresi Zagorski put 48, 21216 Kaštel Stari, uz prisustvo tročlane komisije i javnog bilježnika. Izvlačenje će se izvršit ručno, jedan od članova komisije.

Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrada, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati nazive i adrese dobitnika, te se obavezno provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovih pravila. Za izvučene dobitnike koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovih pravila, neće se javno objavljivati dobitnik, a isti će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 5.

NAGRADNI FOND

Nagradni fond sastoji se od 12 mjesečnih potvrda o preuzimanju robe tvrtke Tommy d.o.o. u pojedinačnom iznosu od 1.000,00 kn (tisuću) svaka. Izvlači se samo jedan dobitnik koji će osvojiti sveukupno 12 mjesečnih potvrda o preuzimanju robe tvrtke Tommy d.o.o. u iznosu od 1.000,00 kn (tisuću) svaka, koje će moći predignuti jednom mjesečno za tekući mjesec u Tommy supermarketu T – 308, na adresi Zagorski put 48, 21216 Kaštel Stari, u periodu od narednih 12 mjeseci.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 12.000,00 (dvanaest tisuća) kn (uključen PDV).

Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Nagrade nisu zamjenjive za novac, niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi. Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima, od ovih pravilima utvrđenih iznosa. Priređivač će predati dobitnicima nagrade uz primopredajni zapisnik.

Članak 6.

OBJAVA REZULTATA IZVLAČENJA

Popis dobitnika nagradne igre bit će objavljen na Internet stranici Priređivača nagradne igre

www.tommy.hr.

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o dobitku u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja. Priređivač može objaviti ove osobne podatke i fotografije dobitnika u pisanom, tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru. U slučaju da Priređivač nagradne igre nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušat će ga kontaktirati u roku od trideset (30) dana od izvlačenja na broj telefona, kao i pisanim putem na adresu koja je prijavljena pri sudjelovanju u nagradnoj igri.

Svi prikupljeni osobni podaci sudionika nagradne igre biti će zbrinuti u skladu sa GDPR regulativom i neće se koristiti u niti jednu drugu svrhu osim one predviđene ovim pravilnikom.

Članak 7.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, osim radnika tvrtke Priređivača, povezanih društava i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre).

Članak 8.

NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni o načinu preuzimanja nagrada.

Nagradu dobitnik mogu preuzeti u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ukoliko dobitnik ne podigne nagradu u predviđenom roku, Priređivač će ponovno obavijestiti dobitnike u roku od osam dana od isteka roka za preuzimanje nagrada, te dati rok od osam dana za preuzimanje nagrada.

U slučaju da od nagradne igre ostane nepodijeljenih nagrada, postupit će se sukladno Zakonu o igrama na sreću (NN broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) odnosno čl. 11 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN broj 8/10).

Članak 9.

IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA NAGRADA

Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom ili osobnom iskaznicom jednog od roditelja. Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njihovi skrbnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu s pravilima ove nagradne igre.

Nagrade se mogu preuzeti samo uz predočenje računa kao dokaza ostvarene kupovine.

Članak 10.

NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Sudionici nagradne igre bit će upoznati s pravilima nagradne igre putem objave na Internet stranici Priređivača nagradne igre na www.tommy.hr prije početka nagradne igre.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradne igre.

Članak 11.

RJEŠAVANJE SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je općinski sud u Splitu.

Članak 12.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile.

Članak 13.

VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

KLASA: UP/I-460-02/18-01/566

URBROJ: 513-07-21-01/18-3

Zagreb, 17. rujna 2018.god.