PRAVILA NAGRADNE IGRE mastercard

Temeljem odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN broj 8/10) Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, Split (dalje u tekstu: Priređivač) donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Tommy i Mastercard Vas vode na ljetovanje za 2019. godinu“

Članak 1.

PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre je društvo Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, 21000 Split, MB 3953084, OIB 00278260010.

 

Članak 2.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom „Tommy i Mastercard Vas vode na ljetovanje za 2019. godinu“ (dalje u tekstu: nagradna igra), u cilju promidžbe Priređivača te unapređenja prodaje proizvoda Priređivača.

Nagradna igra počinje 01.08.2018. i traje do 15.09.2018., a odvija se u svim prodajnim objektima Priređivača na području Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi kupci koji za vrijeme trajanja nagradne igre obave kupovinu u vrijednost od najmanje 200,00 kn uz uvjet da plaćanje računa obave jednom od kreditnih ili debitnih kartica. Za svaku kupovinu u vrijednosti od najmanje 200,00 kn, plaćenom jednom od kreditnih ili debitnih kartica, kupcu će se na računu otisnuti jedinstveni kod, kojega uz ime i prezime, adresu, grad, državu, email adresu i broj telefona/mobitela može upisati na Internet stranici www.tommy.hr .

Da bi sudjelovali u ovoj nagradnoj igri, svi zaprimljeni kodovi moraju biti originalni i potjecati s računa izdanih kod Priređivača te se isti kod može upotrijebiti samo jednom.

Otisnuti kodovi se nalaze na dnu prednje strane računa Priređivača.

Račun je potrebno čuvati do završetka nagradne igre.

Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem prijava na stranici.

 

Članak 4.

Svi ispravno poslani kodovi s računa zaprimljeni putem Internet stranice ulaze u centralnu bazu podataka. Izvlačenje će se odvijati elektroničkim putem, slučajnim odabirom iz centralne baze.

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se 20.09. s početkom u 12.00  h u prostorima Priređivača nagradne igre. U izvlačenju sudjeluju svi koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovih pravila.

Izvlačenje će nadzirati tročlana Komisija uz prisustvo javnog bilježnika. Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrada, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati nazive i adrese dobitnika te će se obavezno provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovih pravila. Za izvučene dobitnike koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovih pravila, neće se javno objavljivati dobitnik, a isto će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 

Članak 5.

NAGRADNI FOND

Nagradni fond sastoji se od 15 poklon bonova pojedinačnog iznosa 11.110,00 kn turističke agencije Kompas Zagreb d.d., a za ljetovanje u Hrvatskoj za 2019. godinu u organizaciji ove agencije iz važeće ponude u sveukupnom iznosu od 166.650,00 kn.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 166.650,00 kn.

Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Nagrade nisu zamjenjive za novac, niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi. Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima, od ovih pravilima utvrđenih iznosa. Priređivač će predati dobitnicima nagrade uz primopredajni zapisnik.

 

Članak 6.

OBJAVA REZULTATA IZVLAČENJA

Popis dobitnika nagradne igre bit će objavljen na Internet stranici Priređivača nagradne igre www.tommy.hr

Dobitnici nagrada bit će obaviješten o dobitku u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja. Priređivač može objaviti ove osobne podatke i fotografije dobitnika u pisanom, tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru. U slučaju da Priređivač nagradne igre nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušat će ga kontaktirati u roku od trideset (30) dana od nagradnog izvlačenja na sve dostupne kontakte koje je ostavio unosom na formi na web stranici.

 

Članak 7.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe, osim radnika tvrtke Priređivača, povezanih društava i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre).

 

Članak 8.

NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni o načinu preuzimanja nagrada.

Nagrade dobitnici mogu preuzeti u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ukoliko dobitnik ne podigne nagradu u predviđenom roku, Priređivač će ponovno obavijestiti dobitnike u roku od osam dana od isteka roka za preuzimanje nagrada, te dati rok od osam dana za preuzimanje nagrada.

U slučaju da od nagradne igre ostane nepodijeljenih nagrada, postupit će se sukladno Zakonu o igrama na sreću (NN broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) odnosno čl. 11 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN broj 8/10).

 

Članak 9.

IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA NAGRADA

Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom putovnicom ili osobnom iskaznicom ili osobnom iskaznicom jednog od roditelja. Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njihovi skrbnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu s pravilima ove nagradne igre.

Kod preuzimanja nagrade, Priređivač ima pravo tražiti na uvid račun s izvučenim kodom kao dokaz ostvarene kupovine.

 

Članak 10.

NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Sudionici nagradne igre bit će upoznati s pravilima nagradne igre putem objave na Internet stranici Priređivača nagradne igre na www.tommy.hr prije početka nagradne igre.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradne igre.

 

Članak 11.

RJEŠAVANJE SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je općinski sud u Splitu.

 

Članak 12.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile.

 

Članak 14.

VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

Split, 09. srpnja 2018.